Maskingrossisternes (MGF) salgsbetingelserDisse salgsbetingelser gjelder såfremt partene ikke har inngått 
annen skriftlig avtale. Betingelsene kan endres av selger uten 
varsel med virkning for salg som inngås etter endringen.
 
Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når selgers 
ordrebekreftelse foreligger. For lagervare tas forbehold om 
mellomsalg.
 
Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og teknisk 
data, f.eks. vekt, mål, volum, yteevne, kraftbehov etc. i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelige og bindende. Dersom 
tilsvarende opplysninger er tatt med i ordrebekreftelsen eller 
annet avtaledokument, eller ved henvisning gjort til en del av 
avtalen, er disse bindende med mindre selger uttrykkelig har 
gjort oppmerksom på at opplysningene bare er veiledende. 
Tekniske data som er bindende avtalt må imidlertid forstås med 
et normalt spillerom bl.a. fordi forholdene hos kjøpere kan 
avvike fra de forhold som er forutsatt ved beregningen. Tekniske data som er uttrykkelig garantert i avtalen, må forstås med 
de toleranser som er vanlig ifølge standarder eller kutyme for 
vedkommende varesort.
Betegnelsen cirka betyr et spillerom på 10 % opp eller ned. 
Kjøperen har risikoen for at de tekniske data og salgsgjenstanden i enhver henseende, passer for hans behov.
Opplysninger gitt ved teknisk rådgivning i forbindelse med kjøp 
av maskiner og teknisk utstyr, er kun veiledende. Selger har 
ikke ansvar for feilaktig rådgivning med mindre det foreligger 
grov uaktsom opptreden. 
 
Tegninger som en part overlater den annen må ikke benyttes i 
strid med eierens interesser og må ikke uten eierens skriftlige
samtykke kopieres eller gjøres tilgjengelig for tredjemann. Alle 
tegninger skal returneres til eieren.
 
Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, gjelder det seneste av følgende tidspunkter som utgangspunkt for beregning av leveringstiden:
a) Den dag avtalen er inngått.
b) Den dag selgeren har fått alle de tekniske data som kjøperen 
skal gi.
c) Den dag selgeren mottar den betaling som i henhold til 
avtalen skal erlegges forskuddsvis.
d) Den dag innenlandsk eller utenlandsk offentlig tillatelse 
foreligger, såfremt tillatelse fra offentlig myndighet er nødvendig 
for produksjon eller levering.
Såfremt leveringstiden ikke er angitt som et tidsrom, men ved 
en dato, forskyves denne dato tilsvarende hvis utgangspunktet 
for beregningen forskyves.
Den oppgitte leveringstid er enten garantert eller veiledende. 
Leveringstiden er kun garantert dersom dette fremgår uttrykkelig av avtalens skrevne tekst. Ellers er leveringstiden alltid 
veiledende. Blir selgeren klar over at levering ikke vil finne sted 
innenfor rammen av den veiledende eller garanterte leveringstid, bør han gi kjøperen beskjed herom, angi årsaken til forsinkelsen, og om mulig oppgi ny leveringstid. Selger har intet 
ansvar for forsinket levering utover det som fremgår av punkt 8 
og 9 nedenfor.
 
Salgsgjenstanden anses som levert når den er kommet i kjøperens besittelse på den måte som er avtalt. Levering anses 
skjedd selv om selgeren senere må foreta rettelsesarbeider, jf. 
punkt 15, eller foreta etterlevering av deler som er av uvesentlig 
økonomisk betydning i forhold til leveransen i sin helhet.
Opplasting og forsendelse skjer for kjøpers regning og risiko 
med mindre annet er avtalt.
Vanlige salgsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med 
de internasjonale Regler for Tolkning av Handselsuttrykk (Incoterms 2010), dog går de regler som er fastsatt i disse salgsbetingelser foran i kollisjonstilfelle. Inneholder den skriftlige 
avtale intet om leveringsmåte og risikoovergang, gjelder klausulen «fra lager» (ex warehouse) ved levering fra selgerens lager, 
og «fra fabrikk» (ex works) ved verkslevering.
 
Leveringsdagens priser gjelder med mindre annet er avtalt. 
Prisene gjelder salgsgjenstanden levert i overensstemmelse 
med punkt 6, sammenholdt med den inngåtte avtale. 
Betaling skjer 30 dager etter levering med mindre annet er 
avtalt.
Kjøperen skal ved forsinket betaling betale forsinkelsesrenter i 
henhold til lov av 17. desember 1967 nr. 100 om renter ved 
forsinket betaling.
 
Hvis den avtalte leveringstid – veiledende eller garantert –
overskrides med 4 måneder, har kjøperen rett til å heve kjøpet. 
Ved levering fra verk, eller hvis salgsgjenstanden helt eller 
delvis skal leveres av underleverandør, får kjøperen bare rett til 
å heve kjøpet såfremt selgeren kan gjøre hevningsrett gjeldende overfor sin leverandør. Det er en forutsetning at det leverende verks eller underleverandørs salgsbetingelser er meddelt 
kjøperen, jf. punkt 18. Disse bestemmelser trer i stedet for 
kjøpslovens §§ 22–29.
Inntreffer force majeure (jf. punkt 10), forlenges leveringstiden 
med den tid force majeure-situasjonen varer. 
 
For oversittelse av veiledende leveringstid betales ingen form 
for erstatning.
For oversittelse av garantert leveringstid betales, hvis ikke 
annet er avtalt, konvensjonalbot (normalerstatning) dersom tap 
kan dokumenteres. Konvensjonalboten beregnes med 0,5 % pr. 
uke av den del av avtalt kjøpesum som knytter seg til den del av 
gjenstanden som p.g.a. forsinkelse ikke kan tas i bruk som 
forutsatt. Maksimal konvensjonalbot er 5 % av den del av avtalt 
kjøpesum som knytter seg til den del av gjenstanden som p.g.a. 
forsinkelse ikke kan tas i bruk som forutsatt Kjøperen kan ikke 
kreve noen annen form for erstatning. Normalerstatningen 
bortfaller hvis kjøperen ikke dokumenterer at forsinkelsen har 
medført et økonomisk tap, f.eks. fordi han uansett ikke var klar 
til å motta leveransen.
Hvis salgsgjenstanden skal leveres fra verk eller helt eller delvis 
fra underleverandør, har kjøperen bare krav på normalerstatning såfremt selgeren kan gjøre tilsvarende erstatningskrav 
gjeldende mot sin leverandør. Det er en forutsetning at det 
leverende verks eller underleverandørs salgsbetingelser er 
meddelt kjøperen, jf. punkt 18.
 
Som force majeure regnes enhver hindring som faller inn under 
kjøpslovens § 23, både når slike hindringer er generelle og når 
de rammer selgeren eller det verk som er valgt til å forarbeide 
salgsgjenstanden eller dets underleverandører spesielt. Som 
force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som 
rammer den ved avtalens inngåelse av selgeren forutsatte 
transportmåte eller -vei, samt kassasjon av større arbeidsstykker, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, arbeidskonflikt, 
militær mobilisering, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport- og 
importrestriksjoner.
 
Selgeren har salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen 
inklusive renter, omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg i 
forbindelse med salget. Selgeren har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt.
Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene 
endres, f.eks. ved at et vanlig kontant/kredittkjøp endres til et 
kjøp på avbetaling.
Frem til kjøpesummen er endelig oppgjort, er kjøperen uberettiget til å råde over salgsgjenstanden – rettslig eller faktisk – på 
en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller selgerens 
dekningsadgang. Hvis selgeren ved kontraktsinngåelsen har 
benyttet betegnelsen eiendomsforbehold eller salg på leiekontrakt, har dette samme virkning som om salgspant hadde vært 
avtalt (jf. pantelovens § 3-22). Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.
 
Kjøperen er forpliktet til å motta salgsgjenstanden. Selv om 
kjøperen unnlater å motta leveringsferdig salgsgjenstand når 
leveringstiden er inne, eller levering for øvrig ikke kan skje som 
følge av forhold på kjøpers side, er han allikevel forpliktet til å 
betale som om salgsgjenstanden hadde vært levert. Unnlater 
kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter 
å ha vært oppfordret til det, kan selgeren heve kjøpet og kreve 
erstatning.
For øvrig gjelder bestemmelsene i Lov om kjøp §§ 72,73 (1) og 
74–78.
 
Leveranse av ny salgsgjenstand skal være i overensstemmelse 
med eventuelle krav arbeidsmiljøloven (lov av 4.2. 1977 nr. 4) 
med tilhørende forskrifter stiller på det tidspunkt avtalen inngås. 
Utgifter til påbudt verneutstyr som ikke er inkludert i det leverende verks standardopplegg bæres alltid av kjøper. Det samme 
gjelder hvis det etter avtaleinngåelsen, men før leveringen, 
kommer nye krav til slikt utstyr. Selgeren er uten ansvar for 
oppfyllelsen av særskilte pålegg som ikke fremgår av de generelle verneregler.
Ved overdragelse av brukte gjenstander (maskiner m.v.) har 
kjøper/mottaker selv risikoen for at tingen er i overensstemmelse med ovennevnte lov og tilhørende forskrifter.
 
Kjøper er forpliktet til å undersøke salgsgjenstanden straks (jf. 
kjøpslovens § 31). Reklamasjon skal skje straks og uten ugrunnet opphold etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget. 
Reklamasjon må i alle tilfeller senest være kommet frem til 
selger 14 dager etter at mangelen ble eller burde ha vært 
oppdaget. Reklamasjon på grunn av mangler som først kan 
oppdages når salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt, 
anses for å være foretatt i rett tid når den foretas straks etter at 
mangelen er konstatert. Reklamasjonen må uansett senest 
være kommet frem til selger 14 dager etter at mangelen ble 
eller burde ha vært oppdaget
Etter 12 måneder regnet fra leveringsdagen, eller etter 1200 
timers bruk av maskinen, kan kjøper ikke lenger gjøre mangler 
gjeldende. Forannevnte reklamasjonsfrister forlenges ikke selv 
om kjøperen unnlater å ta salgsgjenstanden i bruk straks, 
uansett årsaken til dette. 
Enhver reklamasjon skal være skriftlig og beskrive mangelens 
art og omfang. En vanlig anmodning om service eller retting av 
mangler er ikke reklamasjon i lovens forstand. En slik anmodning gjelder bare som reklamasjon hvis den oppfyller kravene i 
dette punkt.
 
Selgeren har rett til å avhjelpe en kontraktsmessig mangel 
innen rimelig tid etter at han har fått kjøperens meddelelse om 
mangelen ihht punkt 14. Kjøperen har bevisbyrden for at det 
foreligger en kontraktsmessig mangel.
Kjøper kan kun påberope seg feil og mangler som oppstår 
under de ved avtalens inngåelse forutsatte arbeidsforhold og 
ved riktig anvendelse. Kjøper kan således ikke påberope mangler som f.eks. skyldes tilfeldige begivenheter, vanlig slitasje eller 
mangelfullt vedlikehold, herunder uriktig smøring, kjøperens 
uriktige montering eller feilaktige bruk av salgsgjenstanden. 
Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis salgsgjenstanden etter at den er levert blir forandret eller reparert av andre 
enn selgeren uten dennes skriftlige samtykke.
Nødvendig utskiftninger av deler og eventuelle reparasjoner blir 
utført av selgeren for hans regning, dog slik at reise, diett, 
oppholdsutgifter og eventuell overtidsgodtgjørelse betales av 
kjøperen. Kjøperen bærer risikoen for, og eventuelle utgifter 
som følge av spenningsvariasjoner eller andre feil ved sin 
elektrisitetsforsyning. Omkostningene ved feilsøking skal dekkes av kjøperen, med mindre der foreligger særskilt serviceavtale.
Dette punkt gjelder i stedet for kjøpslovens §§ 34–40.
 
Såfremt selgeren avhjelper en påberopt mangel eller feil innen 
rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Ved 
bedømmelse av hvorvidt den medgåtte tid er rimelig, skal det 
tas hensyn til at selgeren skal ha anledning til å innhente vedkommende produsents uttalelse om hvorvidt der foreligger en 
mangel eller feil, samt at selgeren har rett til å overlate til produsenten å utføre rettelsesarbeidet.
Såfremt en mangel eller feil ikke blir avhjulpet innen rimelig tid 
etter at kjøperen har påberopt seg mangelen eller feilen, har 
kjøperen rett til å heve kjøpet såfremt mangelen er vesentlig.
Krav om heving må fremsettes straks det er konstatert at 
mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet. Retten til å heve kjøpet 
er bare i behold såfremt kjøperen har reklamert i henhold til 
punkt 14. Hvis kjøperen med rette hever kjøpet, kan han kreve 
kjøpesummen tilbakebetalt uten tillegg av renter, mot å stille 
salgsgjenstanden til selgerens disposisjon i sitt lokale. Hvis 
salgsgjenstanden har vært i bruk, skal selgeren godskrives 
vanlig leie.
Demontering av salgsgjenstanden skjer på selgers bekostning, 
men selger er ikke forpliktet til å godtgjøre bygningsarbeider 
eller andre utgifter som kjøperen har hatt i forbindelse med 
montering eller fjerning av salgsgjenstanden.
Hvis salgsgjenstandene helt eller delvis er levert av underleverandør, får kjøperen dog bare rett til å heve kjøpet i den utstrekning selgeren kan gjøre hevningsrett gjeldende overfor sin 
leverandør. Selgeren er ikke under noen omstendighet forpliktet 
til å tilbakebetale kjøperens forskudd som er betalt til underleverandør og som selgeren ikke får tilbakebetalt.
Er salgsgjenstanden tilvirket av selgeren etter kjøperens oppgaver eller ønsker, og salgsgjenstanden uansett mangelen har 
verdi for kjøperen, har selgeren rett til å kreve at kjøpet opprettholdes for denne dels vedkommende mot et forholdsmessig 
avslag i kjøpesummen.
Etter utløpet av ovennevnte frister, kan kjøperen ikke påberope 
seg en mangel uten at selgeren skriftlig har påtatt seg å innestå 
for salgsgjenstanden i lengre tid eller har handlet svikaktig.
Dette punkt gjelder i stedet for kjøpslovens § 39.
 
Utover plikten til å avhjelpe mangler samt kjøpers rett til normalerstatning ihht til henholdsvis punkt 15 og 9, er selger ikke 
forpliktet til å betale erstatning, prisavslag eller annen form for 
kompensasjon for direkte eller indirekte skade eller tap som 
følge av mangelfull vare eller forsinkelse, herunder skade/tap 
som følge av driftsavbrudd, avsavnstap, tapt fortjeneste, skade 
varen har voldt på person eller ting (f.eks. skade på råvarer eller 
halvfabrikata) skade/tap som er en følge av kjøpers anvendelse 
av varen eller et hvilket som helst annet konsekvenstap. Dette 
gjelder selv om skaden/tapet må anses som en påregnelig 
og/eller nærliggende følge av den mangelfulle vare/forsinkelsen.
,Selgeren påtar seg heller ikke ansvar for vanhjemmel, f.eks. i 
form av patentrettigheter som forhindrer eller begrenser kjøperens utnyttelse av salgsgjenstanden.
Disse ansvarsfraskrivelser gjelder ikke såfremt selgeren har 
gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.
Selgeren påtar seg ikke noe ansvar for underleverandørers 
uaktsomhet.
Kjøperen må føre bevis for de tap han har lidt, og for at selgeren er ansvarlig. Ved overdragelse av brukte ting (maskiner 
m.v.) kan kjøper ikke kreve erstatning som følge av at maskinen 
ikke er i overensstemmelse med gjeldende lov og forskrifter, jf. 
pkt. 13.
Ethvert erstatningskrav som måtte oppstå i forbindelse med 
nærværende kontrakt er under enhver omstendighet begrenset 
til 5 % av salgsgjenstandens pris opp til NOK 100.000 og 2,5 % 
av overskytende beløp, såfremt det ikke foreligger annen skriftlig avtale. Bestemmelsene i dette punkt trer i stedet for kjøpslovens §§ 40 og 67–69.
 
Når det i kontrakten er forutsatt levering fra ett bestemt verk, 
skjer salget på det leverende verks betingelser i tillegg til nærværende betingelser. I tilfelle uoverensstemmelse, går verkets 
betingelser foran. Bestemmelsen om eiendomsforbehold under 
punkt ovenfor 10 gjelder imidlertid alltid som en selvstendig 
bestemmelse uavhengig av verkets bestemmelser herom.
 
Brukte ting (maskiner m.v.) overdras i den tekniske og forskriftsmessige stand de befinner seg, jf. kjøpslovens § 19.
Ved innbytte skal innbytteobjektet leveres i samme stand som 
ved avtaleinngåelsen. Normal slitasje tolereres. Bruker har 
ansvaret for foreskrevet vedlikehold i perioden mellom avtaleinngåelse og levering. Bruker har også ansvaret for feil og 
skader som påføres innbytteobjektet i denne perioden.
 
Hvis selgeren skal utføre montering, må dette avtales særskilt.
 
Enhver tvist som måtte oppstå, skal avgjøres etter norsk lov og 
ved selgerens verneting med mindre annet er avtalt.